استخدام در تیم بهارمن

فرم استخدام بهارمن

نام(ضروری)
میزان تحصیلات(ضروری)
قصد همکاری در چه بخشی را دارید؟(ضروری)
میزان تسلط شما به زبان انگلیسی(ضروری)
میزان آشنایی شما با کامپیوتر و اینترنت(ضروری)