0
0

نحوه جمع آوری امتیاز در باشگاه بهارمن

ثبت نام در سایت

10 ستاره

تکمیل حساب کاربری

20 ستاره

تکمیل:

نام

نام خانوادگی

 تاریخ تولد

شماره موبایل

ایمیل

سالگرد عضویت در وبسابت

20 ستاره

5 دقیقه مطالعه هرمقاله

۳ ستاره

ثبت دیدگاه در هر مقاله

3 ستاره

ثبت دیدگاه در هر محصول

7 ستاره