به زودی درباره نحوه دریافت امتیاز و تبدیل آنها به تخفیف های شگفت انگار نکاتی منتشر خواهیم کرد